NYÍRPALOTA 97-103 TÁRSASHÁZ INFORMÁCIÓS OLDAL

TÁJÉKOZTATÁS HÍREK ESEMÉNYEK

 

KÖZÖS KÉPVISELŐ FELADATA

A közös képviselő feladata (forrás)

a) a közgyűlés határozatait előkészíti, illetve végrehajtja, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljen a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek.

A közgyűlés határozatainak az előkészítése magába foglalja a közgyűlés összehívását. A közgyűlésen érvényes határozatot abban az esetben lehet hozni, ha a jogszabályban előírt határidők betartása megtörténik.
Miután a bíróság joggyakorlat azt mutatja, hogy formai okokra a közgyűlési határozatokat éppen a meghívó kézhezvételének szabályszerűségére támadják, így mindenképpen javasolt a részletszabályok kidolgozása a Szervezeti és Működési Szabályzatban.
Rendes közgyűlés esetében a közgyűlési meghívót 8 (naptári) nappal a közgyűlés megtartása előtt meg kell küldeni a tulajdonos címére. Lehet postaládába való bedobással illetve személyesen valamint tértivevényes ajánlott levélben. Minden esetben igazolható módon kell történnie a meghívó megküldésének még azt is bizonyítani kell, hogy névre szólóan határidőben lehetősége volt a tulajdonosnak az átvételre. A tulajdonosi lista ellenőrzése minden esetben a közös képviselő dolga a közgyűlés megtartása előtt, hiszen ha a képviseletet ellátó személy nincs tisztában a tulajdonosokkal a meghívót sem áll módjában megküldeni számára. A rendkívüli közgyűlés esetében nem kell tartani a 8 nappal korábbi meghívó kiküldését. A megismételt közgyűlés – melynek napirendi pontjai megegyeznek a rendes közgyűlés napirendi pontjaival, ha a meghívóban kikötik – a jelenlévőktől függetlenül határozatképes. Határozatait egyszerű többséggel hozza, ami azt jelenti, hogy az igen szavazatoknak meg kell haladni a nem és a tartózkodás arányát. A megismételt közgyűlést összehívni a rendes közgyűlés napjára nem lehet, kivéve ha szervezeti és működési szabályzatban erről külön rendelkeznek.

b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében.

Az épület fenntartás körébe tartozik:a Társasház műszaki állapotának felmérése után valamennyi közös tulajdonban álló és a felépítményhez tartozó dolog fenntartásáról való gondoskodás (pl. villanykörte csere, takarítás, szemétszállításról való gondoskodás, ablak törés esetén csere)

c) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.

A közös képviselőnek, pontosan tudnia kell miből áll össze a közös költség. A közös költség meghatározása illetve emelése a közgyűlés hatáskörébe rendelet feladat. A Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletesen rögzíteni, ha a tulajdoni hányadtól eltérő közös költség fizetési mód áll fenn, abban az esetben milyen szempontrendszer szerint kell a tulajdonosoknak fizetni azt. A bíróságokon általában a vízfogyasztás (azaz vízórával bíró illetve vízóra nélküli közös költség meghatározásából ) alakulnak ki viták, illetve ha eltérnek a tulajdoni hányad szerinti közös költség meghatározásától abban az esetben milyen szempontrendszer szerint történik az.

 

 

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG FELADATA

Mi az a Számvizsgáló Bizottság (SZVB)? (forrás)

A közösség ügyintézését a közös képviselő vagy az intézőbizottság látja el. Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több lakás van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell választani.

A legalább egy elnökből és két tagból álló intézőbizottságot, illetőleg a számvizsgáló bizottságot a tulajdonostársaknak saját maguk közül kell megválasztaniuk; az intézőbizottság elnökének jogállása és felelőssége azonos a közös képviselő jogállásával és felelősségével.
Miután a tulajdonosok közül kerülnek ki a tagok így akár külföldi állampolgár is elvállalhatja ezt.
A számvizsgáló bizottság szerepe hogy elsősorban ellenőrző tevékenységet lásson el a Társasház gazdálkodása felett, ezért célszerű, hogy szakmailag is képzett személyek lássák el ezen feladatot.
A számvizsgálók tevékenységüket általában társadalmi munkában látják el, de tiszteletdíjat is kaphatnak munkájukért.
Ha jól végzi a számvizsgáló bizottság a működését elkerülhető, hogy a társasház képviselője a gazdálkodás során visszaéljen.
Ha a Társasháznak nincs számvizsgáló bizottsága –mert nem vállalta el senki- és a tulajdonosoknak megrendült a bizalma a közös képviselőbe, akkor könyvvizsgáló igénybevétele indokolt.

A számvizsgáló bizottság feladatai:

bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
A bármikor ellenőrizheti a képviselő ügyintézést tág keretet biztosít a számvizsgáló bizottságnak ezért az SZMSZ-ben kell rögzíteni, hogy milyen módon történik ez meg. A társasházközösség pénzforgalmának az ellenőrzése egyrészről a társasház valamennyi bankszámlája feletti ellenőrzést illetve a házipénztár ellenőrzését jelenti.
Amennyiben azt tapasztalja, hogy hiány keletkezett közgyűlés összehívását kell kezdeményeznie a bizottság elnökének ennek hiányában az ellenőrzésre jogosult személynek, a közös képviselőn keresztül amennyiben ez nem történik meg, a Társasház közgyűlését haladéktalanul össze kell hívnia, és szükség szerint a jogi lépések döntéséről kell rendelkeznie. Ez arra az esetre is igaz, hogyha ha az ellenőrzési tevékenységét részben vagy egészben akadályozza a képviseletre jogosult.

véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,
A közgyűlésen külön a számvizsgáló bizottság számára biztosítani kell, hogy véleményét a költségvetésről és az elszámolásról előadja, ennek előmozdítására a közös képviselőnek át kell adnia az által készített anyagokat, és a számvizsgálók által feltett és felmerülő kérdésekre még a közgyűlés megtartása előtt válaszolnia kell.
Több társasház a szervezeti és működési szabályzatában azt választja, hogy kiköti, hogy a számvizsgálók egy tagja, ellenjegyzésével lássa el meghatározott értékhatár feletti számlákat.
A számlák között megkülönböztethetjük a havi állandó kiadásokat ilyen a víz, csatorna, gáz számlák kiegyenlítését.
Ebben az esetben jól nyomon követhető, hogy azok kiegyenlítése megtörtént avagy sem, ha elmaradás van ott a tulajdonközösség figyelmét erre a tényre fel kell hívni.
A társasház számára egyéb forrásból származó kiadásokat szerződések szerint ellenőrzi, külön biztonságot jelenthet, hogyha a már kötendő szerződés előtti ajánlatokat a bizottság elnöke véleményezi.

javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,
A javaslatot a költségvetés tárgyalásakor indokolás előterjesztésével lehetséges.

összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.
A jogszabály által biztosított lehetőség attól fontos, hogy esetleges képviselővel szembeni bizalmatlanság illetve olyan kérdések, amelyeket a közös képviselő nem tart kívánatosnak a számvizsgáló bizottság elnöke napirendre tűzhet, illetve tárgyaltathat közgyűlés előtt.
A bizottság elnöke és tagjai kizáró ok:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet hatálya alatt,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
d) az, aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.

A társasház dönthet arról, – úgy mint a közös képviselő esetében – hogy nemleges köztartozásról szóló igazolást szerezzenek be a tagok illetve az elnök valamint erkölcsi bizonyítványt.

Erre azért van szükség mert, az ellenőrzési jogánál fogva a számvizsgáló bizottság sem jogosult a közösségnek kárt okozni illetve tevékenységét akként folytatni, hogy az visszaélésre adjon okot.
A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit szótöbbséggel hozza meg.
A számvizsgáló bizottsággal nem rendelkező társasház közösségének ellenőrzési jogkörét és feladatait a szervezeti-működési szabályzatban kell megállapítani; a szabályzat előírhatja, hogy e feladatokat évente a közgyűlés határozatával felhatalmazott tulajdonostárs látja el.

 

ELŐZŐ GONDNOK TAKARÍTÓ MUNKAKÖR LEÍRÁS 

https://drive.google.com/file/d/0BzHO-Ld9KH2NdkhVRW9Bd2VlN0k/view?usp=sharing

 

AZ ÚJ GONDNOKI MUNKAKÖR LEÍRÁSA

https://drive.google.com/file/d/0BzHO-Ld9KH2NZHR4cEltRGhMM3M/view?usp=sharing

Hiányosságai: Csak gondnoki munkaköri leírást tartalmaz a szerződés. Összehasonlítva az elözővel, láthatják a különbséget. Takarítói szerződés nem készült. Kert gondozására nincs szerződés. Nem tartalmazza az évi 2 nagytakarítást. Ezért 190.000 Ft/hó fizetünk.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 36
Tegnapi: 40
Heti: 141
Havi: 759
Össz.: 6 658

Látogatottság növelés
Oldal: MUNKAKÖRI LEÍRÁS
NYÍRPALOTA 97-103 TÁRSASHÁZ INFORMÁCIÓS OLDAL - © 2008 - 2018 - ujpalotan.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »